Další činnost :
 

Exekutorské zápisy

Exekutor na žádost sepíše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.

 • skutkové děje – jedná se např. o osvědčení splnění dluhu, vyjádření určité osoby, otevření bezpečnostní schránky, průběh jednání, předání věci či peněz,
 • stav věci – jedná se např. o stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, osvědčení stavu jakékoli věci v právním slova smyslu, tedy věci movité i nemovité a také jejich součásti a příslušenství, např. automobily, stroje, výrobní linky, obrazy, pozemky, listiny aj.  

Exekutorský zápis je veřejnou listinou u níž platí pravdivost toho, co je v ní obsaženo, není-li prokázán opak. Exekutorský zápis lze tedy využít v občanskoprávním, správním či jiném řízení s důkazní silou veřejné listiny.

 

Úschovy

Exekutorská úschova

 • Soudní exekutor může v souladu s ustanovením § 75 exekučního řádu přijímat do úschovy jakékoli movité věci a peníze v jakékoli formě (tj. hotovost i peníze převedené z účtu na účet).
 • Oprávnění soudního exekutora k přijímání úschov je však věcně omezeno pouze na úschovy v souvislosti s řízením soudním (nalézacím, exekučním, vykonávacím, řízením ve správním soudnictví, aj.), řízením správním (např. v souvislosti s vkladovým řízením před katastrálním úřadem), řízením rozhodčím, případně s jiným řízením, v jehož rámci dochází k rozhodování o právech a povinnostech před orgánem veřejné moci.
 • Tato úschova nemá povahu uložení solučního – tj. nemůže být využita ve smyslu ustanovení § 568 OZ; věc přijatá do úschovy může být na žádost složitele kdykoli, a to zcela nezávisle na vůli oprávněného, tomuto složiteli vydána nazpět.
 • Soudní exekutor musí o přijetí věci do úschovy vydat písemné potvrzení a sepsat exekutorský zápis.

Výhody exekutorské úschovy

 • Soudní exekutor musí mít ze zákona uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout z výkonu povolání = uschovatel má jistotu náhrady škody pro případ jakékoli vzniklé újmy.
 • Jistota řádného průběhu převodu a přechodu vlastnictví (např. při koupi a prodeji nemovitostí a řízením o zavkladování na Katastru nemovitostí).
 • Exekutorskýzápis o právním úkonu je veřejnou listinou = v případě zpochybnění má důkazní břemeno zpochybnitel, neboť u veřejných listin platí, že fakta v nich uvedená jsou brána jako pravdivá, pokud není prokázán opak.

Dobrovolné dražby

Předmětem dobrovolné dražby mohou být věci nemovité i movité. Dražbu lze provést:

 • na návrh vlastníka věci;
 • na návrh osoby oprávněné s věcí disponovat, zejména insolvenčního správce nebo soudního komisaře v případě likvidace dědictví.

Výše odměny

Výše odměny se sjednává dohodou. Exekutor je oprávněn vybírat odměnu za provedení dražby od navrhovatele a v případě dražeb movitých věcí též od vydražitele. Výše odměny vybírané od navrhovatele nebo způsob jejího určení či ujednání o tom, že dražba bude provedena pro navrhovatele bezúplatně, bude sjednána ve smlouvě o provedení dražby; je-li navrhovatelem insolvenční správce, výše odměny exekutora nesmí překročit 10 % z ceny dosažené vydražením, nejvýše však 1.000.000 Kč zvýšených o 1 % z ceny dosažené vydražením přesahující 10.000.000 Kč.

Nejdůležitější zásady

 • exekutor postupuje přiměřeně podle exekučního řádu (ustanovení § 76 odst. 2 e. ř.);
 • mezi exekutorem a navrhovatelem musí být sepsána smlouva;
 • je respektována právní úprava zástavních práv;
 • předkupní právo není překážkou provedení dobrovolné dražby, může být uplatněno jen při samotném dražebním jednání;
 • aplikace zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, je výslovně vyloučena, pouze v případě, když se na tom účastníci shodnou, se jednotlivá ustanovení tohoto zákona použijí přiměřeně;
 • cena je stanovena na základě znaleckého posudku, srovnávací metodou nebo na návrh navrhovatele;
 • na základě konzultace mezi exekutorem a navrhovatelem je stanoveno nejnižší podání, dražební jistota, minimální příhoz, termín konání dražby;
 • není-li učiněno ani nejnižší podání, exekutor může provést na návrh navrhovatele opětovnou dražbu;
 • exekutor může po dohodě s navrhovatelem organizačně zajistit např. prohlídku nemovitosti;
 • exekutor organizačně a materiálně technicky zabezpečuje dražbu a případnou opětovnou dražbu;
 • postup exekutora při dražebním jednání, jakož i veškerá práva a povinnosti účastníků dražby a dalších osob, které budou dražbě přítomny, se přiměřeně řídí o. s. ř., e. ř. a dražebním řádem;
 • exekutor zajistí po skončení dražby a po zaplacení nejvyššího podání přechod vlastnického práva na vydražitele ať již návrhem na zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí nebo vydáním věci či nezbytných dokladů vydražiteli;
 • rozvrh výtěžku dražby se neprovádí;
 • exekutor předá výtěžek dražby navrhovateli bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny dosažené vydražením;
 • odměna exekutora a hotové výdaje za provedení dražby bude započtena proti výtěžku dražby;
 • k odměně a vyčísleným hotovým výdajům je ze strany exekutora účtována daň z přidané hodnoty dle sazby platné ke dni vystavení faktury;
 • podklady pro uzavření smlouvy o provedení dražby:
  • identifikace předmětu dražby;
  • listiny, prokazující vlastnické právo navrhovatele a případně i oprávnění navrhovatele s věcí disponovat;
  • v případě movitých věcí, dále listiny, nezbytné pro provozování věci (například technický průkaz vozidla);
  • ocenění věci, která má být předmětem dražby, pokud již bylo provedeno,
  • uvedení závad, které na předmětu dražby váznou.

Právní pomoc

Mimo exekuční činnosti je soudní exekutor oprávněn i k další činnosti, označované jako „právní pomoc". S ohledem na detailní znalost úpravy exekučního řízení disponuje soudní exekutor a jeho zaměstnanci takovými znalostmi a zkušenostmi, které zaručují vysokou kvalitu poskytovaných služeb v porovnání s ostatními právními profesemi.

Soudní exekutor v rámci poskytování právní pomoci především:

 • Zastupuje účastníky v exekučních řízeních u jiných exekutorů i ve věcech soudního a správního výkonu rozhodnutí. Rozsah tohoto zastoupení odpovídá rozsahu zastoupení advokátem.
 • Poskytuje právní rady oprávněnému i povinnému ohledně právních a faktických kroků, které je v exekuci nebo výkonu rozhodnutí vhodné učinit.
 • Zpracovává exekuční návrhy (exekuci může provádět i exekutor, který exekuční návrh zpracoval). S ohledem na skutečnost, že návrh musí mít zákonem požadované náležitosti je vhodné, aby oprávněný již v této fázi spolupracoval se soudním exekutorem, který tak zajistí, aby návrh byl soudu podán bez chyb a se všemi potřebnými listinami. Náklady na vyhotovení exekučního návrhu lze v exekuci vymáhat po povinném a úhrada těchto nákladů může být dohodou s exekutorem navázána na výsledek exekuce.